UBYTOVACÍ ŘÁD,
provozní, ubytovací a bezpečnostní řád rekreačního areálu Kamínka Roštín

Za účelem zabezpečení řádného provozu rekreačního areálu (dále jen RA) YES, for YOU a.s. (dále jen provozovatel) Kamínka Roštín vydává tato ustanovení:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Za rekreační areál včetně vybavení zodpovídá provozovatel. Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v tomto RA je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve srubech, chatkách, pokojích nad restaurací, sociálních zařízeních, na víceúčelové sportovní ploše a taktéž v okolí RA.
  2. Každá ubytovaná osoba pobývající v RA je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních. Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu v celém RA, srubech, chatkách i v restauraci jsou plně odpovědni jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).
 2. Hlášení pobytu a ubytování
  1. Všechny osoby přicházející do RA za účelem ubytování, služební návštěvu nebo na návštěvu dětí ubytovaných na dětských, žákovských a studentských pobytech, jsou povinny se ohlásit vedoucímu RA, provozní, personálu v restauraci nebo odpovědným vedoucím dětských pobytů. Ubytování je dovoleno jen osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
  2. Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zápis do ubytovací knihy a seznámit se s provozním řádem RA.
  3. Přespání je umožněno za poplatek v 4lůžkových chatkách – nutný vlastní spacák (sociální zařízení v samostatné zděné budově), v 6lůžkových srubech (sociální zařízení vlastní) a 2, 4lůžkových pokojích nad restaurací. V podzimních a jarních měsících se ubytovaným připočítává příplatek 100 Kč/noc za elektrický přímotop (chatka – na vyžádání je možno zapůjčit) nebo 100 Kč/noc za dřevo do krbových kamen (srub). Při zahájení i ukončení ubytování je nutno srub, chatku či pokoje přebrat a všechny škody nebo nedostatky neprodleně nahlásit vedoucímu, provozní nebo personálu RA.
  4. Psi mají umožněn přístup do RA pouze v doprovodu svého majitele. Nesmějí se pohybovat volně ani bez náhubku v areálu, v restauraci mohou být pouze po domluvě s obsluhujícím personálem. Pobyt psa 100 Kč/noc (pouze ve srubech a chatkách). Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa pod pokutou 500 Kč.
  5. Rekreační pobyt končí dle dohody předáním klíčů od chatky, srubu či pokoje vedoucímu RA, provozní nebo jimi pověřené osobě. Prokázané škody způsobené rekreanty, uhradí rekreanti v plné výši vedoucímu RA nebo po dohodě s ním je uvedou do původního stavu. Za ztrátu klíče od chatky, srubu či pokoje se účtuje 100 Kč a rekreant je povinen tento poplatek uhradit.
  6. Nástup na ubytování je možný po 14:00 hodině, chatky, sruby a pokoje je třeba uvolnit do 10:00 hodin. (pokud není dohodnuto jinak).
 3. Všeobecná ustanovení
  1. Noční klid je stanoven od 23:00 do 7:00 hodin.
  2. Zranění nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno vedoucímu RA, provozní, jimi pověřené osobě nebo vedoucím dětských pobytů.
  3. Kouření v chatkách, srubech nebo na pokojích, používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů je přísně zakázáno pod pokutou 1 000 Kč.
  4. Je zakázáno užívat vlastní elektrospotřebiče, s výjimkou holicích strojků, vysoušečů vlasů, kulem. Za provoz a škodu způsobenou těmito elektrospotřebiči odpovídá ubytovaná osoba.
  5. Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení.
  6. Sruby jsou vybaveny krbovými kamny, chatky na vyžádání a za poplatek elektrickými přímotopy. Je zakázáno na nich sušit prádlo nebo na ně pokládat hořlavé materiály.
   Při ukončení ubytování je třeba elektrické přímotopy vypnout.
  7. Je zakázáno pojíždět dopravními prostředky po areálu a parkovat mimo vyhrazené parkoviště.
  8. Je zakázáno v areálu rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště.
  9. Je zakázáno v areálu držet, užívat, vyrábět nebo přechovávat omamné či psychotropní látky anebo jedy, s výjimkou léčiv předepsaných lékařem.
  10. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou poškozením či odcizením drahých kovů, šperků, cenností, starožitností, jakož i vyšší peněžní hotovosti, pokud škodu takto vzniklou nezpůsobili prokazatelně svým jednáním zaměstnanci provozovatele.
  11. Ubytované osoby se musí zdržet takového jednání, kterým by omezovali řádné užívání areálu ostatním ubytovaným osobám a návštěvníkům.
  12. Provozovatel má právo vstoupit do ubytovacích prostor bez předchozího ohlášení za účelem zjištění totožnosti a stavu třetích osob zdržujících se v těchto prostorách.
 4. Další ustanovení
  V RA je za poplatek k dispozici:
  • víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, volejbal, malá kopaná, košíková, házená)
  • volejbalové hřiště (písčité), síť a míče
  • další sportovní potřeby
  • kuželky
 5. Storno podmínky
  Zákazník, který zaslal písemnou rezervaci ubytování, si je vědom a souhlasí s těmito storno podmínkami:
  • Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy.
  • Při zrušení objednávky ve lhůtě delší jak 28 dnů před nástupem na ubytování se neúčtuje žádný poplatek.
  • Ve lhůtě od 28 do 14 dnů před nástupem na ubytování se účtuje poplatek 25% dohodnuté ceny pobytu.
  • Ve lhůtě od 14 do 5 dnů před nástupem na ubytování se účtuje poplatek 50% dohodnuté ceny pobytu.
  • Ve lhůtě kratší jak 5 dnů se účtuje 100% dohodnuté ceny pobytu.
 6. Závěr
  1. Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím RA nebo jím pověřené osoby v den nástupu na rekreační pobyt.
  2. Porušení ustanovení tohoto řádu opravňuje vedoucího RA nebo jím pověřenou osobu k vypovězení smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení z RA bez vrácení zaplacené částky na stravu a ubytování.


Kroměříž, 6.1. 2016
YES, for YOU a.s.