OBCHODNÍ PODMÍNKY

YES, for YOU a.s.
Jožky Silného 2683/14
767 01  Kroměříž
IČ: 29191602
DIČ: CZ29191602
web: kaminka.cz
e-mail: lsedlar@yesforyou.cz

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, který je součástí webových stránek kaminka.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Vymezení pojmů

  • Spotřebitelská smlouva — smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
  • Dodavatel/prodávající — je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  • Spotřebitel (kupující) — je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  • Kupní smlouva — objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

Veškeré zboží, které je zařazeno v naší aktuální nabídce je skladem. Expedování je řešenou jednou týdně, a to každý čtvrtek. Dodací lhůty od podání závisí na podmínkách České pošty s. p. Zpravidla se jedná o dva pracovní dny od odeslání zásilky.

Expediční náklady — Způsoby doručení

Česká pošta – platba na dobírku (pouze Česká republika) – cena poštovného uvedena u zboží.
V závislosti na počtu objednaného zboží se cena poštovného může lišit.
Při takové alternativě bude spotřebitel předem informován.

Záruka a reklamace

Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží

Pokud jste obdržel/la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Spotřebitel může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Dodavatel vrátí peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v originálním nepoškozeném obalu a spolu s kopií účtenky. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
V takovém případě nebude zasláno zboží zpět odběrateli, ale bude 14 dnů od vyrozumění připraveno k vyzvednutí odběratelem v centrále dodavatele – Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.
Pokud jste obdržel/la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/la (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel/la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu centrály dodavatele.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (tedy objednávkou na www.kaminka.cz) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.Kroměříž, 6.1. 2016
YES, for YOU a.s.